Eerder verschenen in de Deltareeks

J.H. Leopold - Verzamelde verzen 1886-1925

J.H. Leopold

Verzamelde verzen 1886-1925

In zijn nieuwe Leopold-editie brengt de eminente kenner en editie-deskundige H.T.M. van Vliet de voltooide en de vele onvoltooide gedichten van onze grootste dichter in een band bijeen. In grote lijnen ontstaat daardoor een chronologisch geheel, zodat de ontwikkeling van Leopolds dichterschap gemakkelijk is te overzien.

Klik hier voor meer informatie...

P.C. Hooft - Geeraerdt van Velsen en Baeto

P.C. Hooft

Geeraerdt van Velsen en Baeto

In een tijdsbestek van enkele jaren schreef P.C. Hooft twee treurspelen over onderwerpen uit de geschiedenis van Holland: Geeraerdt van Velsen en Baeto. In beide stukken moeten de mannelijke hoofdpersonages politiek-morele keuzes maken die grote gevolgen voor hun land zullen hebben. In Geeraerdt van Velsen (1613) komt de moord op graaf Floris V door samenzwerende edelen in 1296 tot leven en in Baeto of oorsprong der Hollanderen (voltooid in 1617) voert Hooft de mythische stamvader van de Bataven ten tonele.
Klik hier voor meer informatie...

Het Antwerps Liedboek - deel 1

Het Antwerps Liedboek

Een schoon liedekens boeck

Het oudste en beroemdste gedrukte boek met wereldlijke liederen uit onze letterkunde staat bekend als het Antwerps Liedboek, en rolde in 1544 bij de Antwerpse drukker Jan Roulans van de pers. Het is een zeer gevarieerde verzameling van 221 liederen die een veelzijdig beeld geeft van de rijke liedcultuur van het zestiende-eeuwse Antwerpen. Het liedboek bevatte alleen teksten, geen notenbalken; blijkbaar waren de melodieën bekend genoeg. Door hernieuwd onderzoek is echter bij ongeveer tweederde van de teksten de melodie achterhaald.

Het Antwerps Liedboek - deel 2

In het tweede deel krijgt elk lied uit het Antwerps Liedboek een eigen toelichting, waarin het lied zoveel mogelijk tot leven wordt gebracht. Het nawoord plaatst het liedboek tegen de achtergrond van de liedcultuur van die tijd en vertelt over de zangers en dichters, de drukker Jan Roulans, de lotgevallen van het liedboek en de (latere) populariteit van de liederen. Verschillende registers maken deze omvangrijke editie toegankelijk.
Deze editie biedt voor het eerst een toegankelijke uitgave van alle teksten en met meer bijbehorende muziek dan ooit. De bijgevoegde cd’s bevatten een selectie van de liederen, zodat de combinatie van muziek en tekst, soms voor het eerst sinds eeuwen, weer te horen is.
Klik hier voor meer informatie...

Joost van den Vondel - Lucifer, Adam in Ballingschap en Noah

Joost van den Vondel

Lucifer, Adam in Ballingschap en Noah

Met Lucifer (1654) en Adam in ballingschap (1664) beweegt Joost van den Vondel zich op het hoogst denkbare niveau. Zijn toneel bevindt zich in Lucifer buiten de tijd in de hemel bij de opstand van de engelen, die uit afgunst op de mens zich tegen het goddelijk gezag verzetten. Adam in ballingschap speelt zich af in de oertijd op aarde bij de schepping van Adam en Eva en hun zondeval. Noah (1667) verbeeldt hoe het de prille mensheid in haar zondige staat verging en hoe God met de zondvloed de aarde moest reinigen van ongeremde bandeloosheid en machtswellust.
Klik hier voor meer informatie...

Frederik van Eeden - Van de koele meren des doods

Frederik van Eeden

Van de koele meren des doods

Aan de hand van een indringende beschrijving van een bewogen vrouwenleven geeft de schrijver, psychiater en sociale hervormer Van Eeden in Van de koele meren des doods een demonstratie van zijn psychiatrische en sociale visie. Met groot inlevingsvermogen beschrijft hij de ontwikkelingsgang van de vrouwelijke hoofdpersoon, haar jeugdervaringen, haar mislukte relatie met een schilder, haar depressies, haar mislukt huwelijk, haar verhouding met een pianist, haar leven als verslaafde prostituee in Parijs en ten slotte haar geestelijk herstel.
Klik hier voor meer informatie...

Joost van den Vondel - Jephta, Koning David hersteld, Faëton

Joost van den Vondel

Jephta, Koning David hersteld, Faëton

In de tragedies Jeptha, of offerbelofte (1659), Koning David hersteld (1660) en Faëton, of roekeloze stoutheid dwingt Vondel zijn mannelijke hoofdpersonages te kiezen tussen abstracte belangen en het leven van hun eigen zoon of dochter aan de andere kant. Vondel ontleedt hun gevoelens tot in detail en is er zo in geslaagd treurspelen te schrijven die de lezer tot op de dag van vandaag heftig beroeren. Het is moeilijk níet mee te leven met de oudtestamentische landvoogd Jeptha, de legendarische joodse koning David en de klassiek-mythologische zonnegod Febus / Apollo.
Klik hier voor meer informatie...

P.C. Hooft / S. Coster - Warenar

P.C. Hooft / S. Coster

Warenar

Een nerveuze vrek die een geërfde pot met gouden munten angstvallig voor diefstal tracht te behoeden. Door zijn geveinsde armoede vermoedt niemand zijn rijkdom. Totdat zijn paniekerigheid en grenzeloze achterdocht hem fataal worden. Dit is het onderwerp van een van de meest succesvolle blijspelen uit onze zeventiende eeuw. P.C. Hooft en S. Coster zorgden in Warenar (1617) voor een hele reeks aan komische verwikkelingen en verpakten ze in de bloemrijke Amsterdamse volkstaal.
Klik hier voor meer informatie...

Piet Paaltjens - Snikken en grimlachjes

Piet Paaltjens

Snikken en grimlachjes

De gedichten van Piet Paaltjens, alter ego van François HaverSchmidt, waren aanvankelijk bestemd voor zijn medestudenten aan de Leidse universiteit. Ze vonden een plaatsje in de studentenalmanakken. In 1867 werden de gedichten onder de titel Snikken en grimlachjes gebundeld. Sindsdien is deze humoristische, maar in wezen melancholische poëzie niet meer weg te denken uit de Nederlandse literatuur.
Klik hier voor meer informatie...

Jacob van Lennep - De Roos van Dekama

Jacob van Lennep

De Roos van Dekama

In De Roos van Dekama, een historische roman in de trant van Walter Scott, wordt de lezer meegevoerd naar 1345: het jaar waarin Graaf Willem IV van Holland een nederlaag lijdt tegen de weerspannige Friezen. In dit decor situeert Van Lennep een met veel vaart en verve geschreven verhaal over de lotgevallen van twee ridders uit Willems gevolg. Van Lennep heeft zijn romanwereld gestoffeerd met authentieke details, maar speelt tevens een spel waarmee hij de geschiedenis naar zijn hand zet. Deze mengeling van spel en ernst geeft dit werk van Van Lennep zijn charme.
Klik hier voor meer informatie...

Guido Gezelle - Poëzie en proza

Guido Gezelle

Poëzie en proza

Guido Gezelle (1830-1899) wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste romantische dichters binnen de Nederlandse literatuur. Als lyrisch dichter is hij buitengewoon origineel en vernieuwend geweest. Ook nu doet zijn creatieve poëzie nog altijd fris en modern aan. Inmiddels hebben vele generaties lezers en dichters zich laten inspireren door zijn natuurgevoel, door zijn taalvermogen, muzikaliteit en zeker ook door zijn diepe poëtische religiositeit.
Klik hier voor meer informatie...

Herman Gorter - Mei

Herman Gorter

Mei

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’: het is een van die gevleugelde dichtregels die iedereen in Nederland lijkt te kennen. Maar wie weet nog wat erop volgt? Wie kent de rest van Gorters lyrische epos over het meisje Mei en haar grote liefde Balder? Dit klassieke meesterwerk behelst veel meer dan alleen die beroemde eerste dichtregels. Mei is een aangrijpend verhaal over een onmogelijke liefde en de sterfelijkheid van de mens, maar bovenal over de schoonheid van het leven. Het is het hoogtepunt in de poëzie van de Tachtigers.
Klik hier voor meer informatie...

Reynaert in tweevoud - Van den Vos Reynaerde

Reynaert in tweevoud

Van den Vos Reynaerde

Voor het eerst verschijnen de twee Middelnederlandse Reynaert-teksten in samenhang met elkaar in een tweedelige uitgave. In de dertiende eeuw schreef een zekere Willem het beroemd geworden Van den Vos Reynaerde.
Anderhalve eeuw later werd de tekst door een onbekende dichter bewerkt en uitgebreid met een vervolg: Reynaerts historie.
Klik hier voor meer informatie...

Hieronijmus van Alphen - Kleine Gedigten voor Kinderen

Hieronijmus van Alphen

Kleine Gedigten voor Kinderen

De vroegste klassieker onder de Nederlandse kinderboeken verschijnt nu voor het eerst in een geannoteerde uitgave. De opvoedkundige idealen van de Verlichting worden in Kleine Gedigten voor Kinderen omgezet in pakkende beelden en pregnante versregels. Van Alphens kindergedichten onderscheiden zich naar vorm en inhoud van alles wat in de achttiende eeuw in Nederland geschreven werd. Opvallend is de compacte, indringende vorm, omdat in die tijd verzen van vijftien coupletten en honderden regels geen uitzondering vormden.
Klik hier voor meer informatie...

Hildebrand (Nicolaas Beets) - Camera Obscura - deel 1

Hildebrand (Nicolaas Beets)

Camera Obscura - deel 1 & 2

In 1839 zag de Camera Obscura het licht: humoristische schetsen en verhalen naar het leven getekend door Hildebrand. Het eerste deel van deze uitgave bevat de tekst van de Camera Obscura, met bekende verhalen als ‘De familie Stastok’, ‘Een oude kennis’ en ‘De familie Kegge’. In de Camera Obscura betrapt Beets het Nederlandse volkskarakter op heterdaad. Hij toont zich een scherp observator en geeft ons een indringende kijk op het leven van de negentiende eeuw. Hij beschrijft vol humor en met een voorliefde voor gewone mannen en vrouwen de menselijke zwakheden.
Klik hier voor meer informatie...

G.A. Bredero - Moortje & Spaanschen Brabander

G.A.Bredero

Moortje & Spaanschen Brabander

Moortje en Spaanschen Brabander zijn Bredero’s bekendste toneelwerken. Zelden heeft het Nederlands zich rijker ontplooid dan in deze spelen. De vitaliteit van de toenmalige spreektaal spat van de bladzijden af. Door middel van hun kenmerkende taalgebruik krijgen Bredero’s onvergetelijke karakters hun contouren, zoals in Moortje de opportunistische vleier Kackerlack, de bezeten minnaars Ritsart en Writsart en de oude dienstmaagd Geertruy. Beide stukken vormen een goudmijn voor onze kennis van het hoogtepunt in de historie van Amsterdam.
Klik hier voor meer informatie...

Jacob van Maerlant - Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

Jacob van Maerlant

Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

Maerlants werk omvat een selectie uit het omvangrijke oeuvre – zo’n 230.000 verzen – dat van Jacob van Maerlant bewaard is gebleven. De selectie bevat onder andere zijn dichtwerken over Alexander de Grote, Franciscus van Assisi en de legendarische Britse koning Artur en tevens fragmenten uit zijn complete wereldgeschiedenis, zijn natuurwetenschappelijke beschrijvingen van mensen, dieren en planten en zijn bijbelse wereldgeschiedenis. Bovendien zijn de strofische gedichten Wapene Martijn en Van den lande van oversee compleet opgenomen.
Klik hier voor meer informatie...

Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw - Het hart naar boven

Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw

Het hart naar boven

Deze bloemlezing bevat godsdienstige poëzie van een veertigtal zeventiende-eeuwse auteurs. Elk hoofdstuk wordt ingeleid met enkele biografische gegevens over de auteur en met een korte beschrijving van de inhoud van de gekozen gedichten. De teksten zijn alle gebaseerd op originele bronnen. Deze editie begint met een ‘Jubel-jaar-lied’, een vrome wens voor het jaar 1600, van Hendrick L. Spiegel en besluit met een aantal polemisch getoonzette verzen van Geertruid Gordon van rond 1700.
Klik hier voor meer informatie...

Jacques Perk - Gedichten

Jacques Perk

Gedichten

In Perks Gedichten werd het sonnet, voor het eerst sinds eeuwen, weer recht gedaan. Het individualisme overwint in zijn poëzie. Perks sonnetten zijn het eerste sterke wapen in handen van een nieuwe generatie dichters tegen de tot dan toe heersende domineespoëzie.
Met Perk begint dan ook de victorie van de Tachtigers, die vanaf 1885, in onder andere De Nieuwe Gids, duidelijk gestalte krijgt. Met name zijn Mathilde-krans en Iris staan aan de wieg van de moderne poëzie in Nederland.
Klik hier voor meer informatie...